Left one:Chairman Zemin Jiang Right one:Zancheng Liu